obrázek

ZŠ Klenovice na Hané


Provozní řád školní jídelny


Provozní řád školní jídelny

1. Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravování ze dne 25.2.2005,

FH/Metodikou spotřebního koše,

561/2004 školským zákonem,

258/2000 Sb. zákonem o ochraně veřejného zdraví,

Vyhláškou 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny

při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláškou 490/2000 ze dne 15. 12. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví,

Nařízení ES 852/2004 O hygieně potravin,

Nařízením ES 178/2002 Obecné zásady potravinového práva,

Rozsah poskytovaných služeb viz. systém HACCP

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ředitele ZŠ a vedoucí školní jídelny.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše

sledovaných potravin.

Podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení, nebo první den neplánované

nepřítomnosti. Oběd se může vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné

a musí se odhlásit. Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášku.

Neodhlášené obědy musí být uhrazeny včetně další režie.

2. Provozní doba ŠJ:

6.00 -14.30

Vydávání stravy: 11.20 – 13.20

Žáci základní školy přicházejí na oběd v doprovodu pedagogického dozoru, který odpovídá

za plynulý chod v jídelně, za chování žáků a odchod žáků z jídelny. Možnost přídavků jídla,

kdykoliv o to strávník požádá .

3. Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. a její novelou platnou

od 1. 4. 2008. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku ve kterém dosahují věku podle bodu 1-4.

kategorie 3-6 let

   platba  

potravinová

norma

kategorie7-10 let

     platba

potravinová

norma

MŠ celý den

     26,--

       26,--

MŠ celý den

        31,--                  

         31,--

 přesníd.,oběd

     21,--                   

       21,--

přesníd.,oběd

        26,--

         26,--

 oběd

     13,--                  

       13,--              

oběd                       

        18,--           

         18,--

 přesnídávka

(Kč l,--pitný režim)

      8,--                    

        8,--

přesnídávka

( Kč 1,--pitný režim)

          8,--

           8,--

 

kategorie ZŠ          

     platba    

potrav.norma    

   FKSP            

režie mzdová

režie ostatní  

zisk

 7 -10 let

         18,--

         18,--

 

 

 

 

11-14 let

         20,--

         20,--

 

 

 

 

15 a více

         23,--

         23,--

 

 

 

 

dosp.vlastní

         14,--

         25,--

       11,--

 

 

 

cizí - C 1

         45,--

         25,--

 

        16,--    

  4,--         

 

cizí - C 2

         47,--

         25,--

 

        16,--             

  4,--         

      2,--

4. Způsob úhrady stravného:

- bezhotovostní platební styk – příkazem k úhradě u svého peněžního ústavu

- poštovní poukázka

- sporožirový účet

Odhlášené obědy jsou odečteny.

Číslo účtu: 181397392/0300

Částka: stravovací zvyklosti x počet dnů v příslušném měsíci

Termín placení: - složenka do 25. dne aktuálního měsíce na měsíc následující

                          - účet – trvalý příkaz – do 10. v měsíci  (MŠ i ZŠ  částka Kč 400,--)

                          - sporožiro – inkasní způsob za odebrané obědy vždy k 19. v měsíci

Při nezaplacení stravného v daném termínu není strávník přihlášen.

Nezaplatí-li včas bude dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky. Pokud

dojde k opakovanému neuhrazení stravného bude dítě úplně vyloučeno ze stravování

dle školského zákona 561/2004 Sb. § 35.

5.Přihlášení strávníků:

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá do školní jídelny do konce

června.  Na základě přihlášky je strávník přihlášen ke stravování od 2. dne v měsíci září.

Výdej obědů probíhá pro žáky ZŠ na základě čipu, který uvede kategorii strávníka a jeho

objednávku na daný den výdeje. Čipy se prodávají za Kč 115,-- , po ukončení stravování

se vracejí zpět za stejnou hodnotu (pokud jsou funkční a nepoškozené).

 6. Odhlašování strávníků

- osobně nebo telefonicky do 13.00 hodin na den následující, žáci MŠ do 10.00 v MŠ

- školní jídelna -  telefon: 582384734, mobil:739414932

- prostřednictvím internetu na www.strava.cz  do 12.30 hodin na den následující

- odhlašování obědů z různých akcí (výlety, škola v přírodě, dopravní hřiště ap.) provádí

  ředitel školy nejpozději 4 pracovní dny před plánovaným odjezdem

- odhlašování z obědů posledního týdne měsíce června = 4 dny předem

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Hlášení změn do 25. dne v měsíci  ve školní jídelně

Změny: - stravovací zvyklosti

             - způsob placení stravného

              - adresy, jména

              - ukončení docházky – vyrovnání poplatků, nedoplatků

Vyúčtování přeplatků stravného:

Každý měsíc je prováděno vrácení přeplatků formou odečtení zůstatku od nového předpisu,

konečné vyúčtování bude provedeno na konci školního roku

- převodem zůstatku na účet z kterého bylo stravné poukázáno

- převodem zůstatku do nového školního roku

- vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu u hospodářky ZŠ

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny.

Závěrečná ustanovení:

Provozní řád školní jídelny byl projednán s vedením školy a nabývá platnost 7. 7. 2008.

S provozním řádem jsou seznámeni všichni na začátku školního roku a je vyvěšen na nástěnkách

ZŠ a ŠJ a nástěnkách v MŠ a na internetových stránkách školy v odkazech stravné.

V Klenovicích dne 7. 7. 2008

                                                          Milena Chmelařová
                                                             ved. stravovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.