obrázek

ZŠ Klenovice na Hané


Vlastní hodnocení školy


 

 

 

 

Základní škola Klenovice na Hané

 

Klenovice na Hané 231, okres Prostějov

 

 

 

Vlastní hodnocení školy

 

 

 

 

                                                        září 2009

 

 

Vlastní hodnocení školy

 

 

Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období dvou školních roků 2007/2008 a 2008/2009.

 

Návrh struktury vlastního hodnocení školy byl projednán s pedagogickou radou v září 2008.

Vlastní hodnocení školy bude projednáno v pedagogické radě do 31. 10.2009.

 

Vlastní hodnocení školy je zpracováno podle vyhlášky č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy a je zaměřeno na:

a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti,

b) posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech,

c) oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření,

d) účinnost opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení.

 

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy:

a) podmínky ke vzdělávání,

b) průběh vzdělávání,

c) podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání,

d) výsledky vzdělávání žáků a studentů,

e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

 

 

Ředitelem školy byl sestaven tým pro získání podkladů a vypracování hodnotící zprávy:

 

Pracovní zařazení

Jméno

Sledovaná oblast hodnocení

(kompetence)

Ředitel školy

Vlastimil Sosík

DVPP

Podmínky ke vzdělávání

Personální podmínky

Zástupce ředitele školy

Lenka Zigmundová

SWOT analýza

Srovnávací prověrky, testy

Průběh vzdělávání

Výchovný poradce

Věra Rubešová

Úspěšnost žáků na středních školách, IŽ

Spolupráce s rodiči

Spolupráce s PPP a SPC

Vedoucí MS I. stupně

Ivana Vajdová

Spolupráce s rodiči

SWOT analýza

Koordinátor soc. pat. jevů

 

Správce ICT

 

Ostatní

Věra Rubešová

 

Vlastimil Vyskočil

 

učitelé

Stav prevence

 

Využití a stav výpočetní techniky

Vzájemná spolupráce na vlastním hodnocení

 

 

Informace pro vlastní hodnocení byly čerpány z těchto zdrojů:

a)      pedagogická dokumentace (učební plány, osnovy apod.) a dokumentace žáků

b)      ankety a dotazníky, které byly předány učitelům a rodičům,

c)      rozhovory

d)      výstupy z vlastní kontrolní a hospitační činnosti, hospitací, pozorování

e)      písemné  podklady (posudky, hodnocení, inspekční zprávy, záznamy z kontrol, auditů apod.)

f)        vnitřní statistické ukazatele (zájem o školu, úspěšnost přechodu žáků na vyšší stupeň školy apod.)

g)      vnější statistické ukazatele (demografické faktory, problematika zaměstnanosti spádové oblasti apod.)

h)      externí zdroje (materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.)

i)        SWOT analýza, sociometrie

 

1.  Zpracování vlastního hodnocení

 

1.1. Příprava hodnocení

 

Na pedagogické radě zaměstnanců školy v roce 2008 byla projednána podstata vlastního hodnocení a jeho cíle a návrh struktury vlastního hodnocení školy. Vzhledem k velikosti školy nebyl vyčleněn tým pracovníků pro zpracování hodnocení, na hodnocení se budou podílet všichni pedagogičtí pracovníci.

Pro zpracování zprávy byl vytvořen užší  pracovní tým koordinátorů, kteří budou během celého procesu vlastního hodnocení školy pomáhat organizovat hodnocení, sběr a vyhodnocování informací. Jejich kompetence byly určeny následovně.

Na uvedené poradě byl dohodnut harmonogram vlastního hodnocení školy:

 

Projednání struktury hodnocení

Pedagogická rada, září 2008

Dotazníkový průzkum mezi rodiči

duben 2009

Dotazníkový průzkum mezi žáky

SWOT analýza

březen 2009

jaro 2009

Testy Scio

průběžně

Projednání hodnotící zprávy

Pedagogická rada, říjen 2009

 

 

1. Sběr a třídění informací

 

Jako zdroje informací byly využity:

a)      pedagogická dokumentace, učební plány, osnovy, školní vzdělávací program

b)      ankety a dotazníky žákům, učitelům,  rodičům

c)      rozhovory s žáky, učiteli a rodiči, také širší veřejností

d)      písemné podklady, zejména inspekční zprávy,  záznamy kontrol, návštěv, vyhodnocení projektů školy

e)      vnitřní statistické ukazatele, tj úspěšnost v přijímacím řízení, studijní výsledky žáků, výsledky testů SCIO, Cermat , srovnávací testy

f)        vnější statistické ukazatele, zejména demografické faktory,  

g)      externí zdroje, materiály školských orgánů, úřadů práce, obcí apod.

h)      informace získané z regionálních či jiných medií

 

V minulosti byly využívány různé způsoby získávání údajů od žáků, rodičů i pedagogů.

 

Při nejjednodušším způsobu byli rodiče požádáni o vyjádření – co se jim na škole líbí či nelíbí. Získali jsme tak velké množství údajů, po odstranění subjektivních a neopodstatněných vyjádření jsme získali řadu podkladů pro úpravu školního řádu, klasifikačního řádu, organizace stravování,…

 

 

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy

Jednotlivé oblasti jsou vždy posuzovány z pohledu cílů, které si škola stanovila, jak se daří je plnit, oblasti, kde škola dosahuje úspěchy a také v čem má rezervy.

 

2. Podmínky ke vzdělávání

Demografické podmínky

Podle údajů z mateřských škol počty dětí mírně narůstají, takže v dalších letech očekáváme optimisticky mírný nárůst žáků ve škole. Měl by se zvýšit průměrný počet dětí ve třídách, takže by se měl také zastavit pokles počtu žáků, kdy odcházely ze školy silné deváté ročníky a přicházely početně slabé první třídy.

Legislativa.

Do práce školy se výrazně promítl nový školský zákon, zavedení školských rad, nový zákoník práce a zejména Rámcový vzdělávací program jako zdroj pro vypracování školního vzdělávacího programu.

Školský zákon přinesl velmi podstatné změny a výrazně ovlivnil práci školy v posledních letech – započaly práce na školním vzdělávacím programu, činnost školy ovlivňovala nově vzniklá rada školy.

Větší pozornost věnovala škola ochraně osobních údajů žáků i zaměstnanců podle zákona č. 101/2000 Sb. Vyžádala si od rodičů souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů žáků, vypracovala vlastní směrnici a důsledně kontrolovala informace odcházející ze školy.

Nový zákoník práce přinesl některé podstatné změny v pracovně právních vztazích, které škole jako zaměstnavateli zkomplikovaly práci, zejména v oblasti zvýšených platových nároků.

Někteří zaměstnanci nejsou podle zákona č. 563/2004 Sb. odborně kvalifikovaní a mohou být na škole zaměstnáni jen do 31.12.2009,  pokud do této doby nezahájí studium. Nekvalifikovaní učitelé v současné době studují a je předpoklad, že podmínky zákona splní.

 

Konkurenční prostředí školy

Období, které se nejvýrazněji projevilo v přístupu školy samotné k procesu změn, je období posledních čtyř až pěti let. K tomu, abychom cíleně usilovali o zcela konkrétní změny v práci školy, nás mělo vést

-         Škola se dostává do velmi úzké vazby škola- zřizovatel.

-         Snižuje se počet dětí ve věku povinné školní docházky, vzrůstá konkurence škol a nutnost prosadit se mezi nimi – získat žáky.

-         Postupně se mění přístup rodičů ke škole – již jim není jedno, jakou školu jejich dítě navštěvuje, učí se hodnotit školy, kladou stále větší požadavky.

-         Objevuje se stále více pedagogů, kteří chtějí pracovat tvůrčím způsobem, kteří objevují, že otevřenost školy vůči rodičům přináší škole užitek.

Objektivně je třeba připustit, že v tomto směru jsme udělali velmi málo, což se projevilo úbytkem žáků nejen z důvodu demografického vývoje. Zbytečně ztrácíme žáky. I když na druhou stranu s odchody bývalých kolegů a s příchodem nových, se některé věci přece jen postupně začínají měnit. Je to ovšem dlouhodobý proces. Je jen na nás, zda se nám podaří současný stav změnit k lepšímu. Je to jen a pouze v našich rukou a hlavní úkol již dnes, který nelze odkládat.  Musíme se orientovat na přání a potřeby našich zákazníků – rodičů a žáků. Jsme přece služba, i když se s tím někteří z nás nemohou vyrovnat. Co je velmi znepokojující, že kromě toho, že je menší počet dětí v mateřských školách a tím pádem přichází méně žáků do 1. třídy, je skutečnost, že odchází děti nejen na víceletá gymnázia a sportovní školy a z důvodu migrace, ale bohužel i na jiné základní školy. Jako hlavní důvod uvádí rodiče nespokojenost se školou, ovšem bez uvedení konkrétních důvodů.  Údajně s přístupem některých vyučujících k žákům, ale opět velmi obecně a nekonkrétně, s jistou dávkou alibismu z jejich strany. Máme za to, že v mnoha případech jde o zástupné problémy, které mají zakrýt skutečné důvody.

Daří se úspěšně umisťovat žáky na střední školy. Již v minulém školním roce i v letošním se projevil u několika žáků nezájem o další vzdělávání na středním stupni. Tento nezájem potvrzen jejich rodiči. Ve všech případech se jednalo o děti z romských rodin vycházejících v nižších ročnících.

Absolventi školy (žáci odcházející z 5. a 9. ročníku) jsou většinou na středních školách úspěšní, všichni vyšší stupeň vzdělávání úspěšně dokončí. Podle dřívějších informací

( v současné době střední školy informace neposkytují) z jednotlivých středních škol naši žáci neměli problémy s adaptací na výuku na středních školách a jejich vědomosti ze základní školy jim umožňovaly úspěšně zvládnout učivo. 

Nedaří se nám školu otevřít rodičům. Popravdě řečeno, z naší strany je snaha velká a poměrně častá, ale nesetkává s jejich zájmem. Snažili jsme se organizovat dny otevřených dveří, kdy umožňujeme rodičům, aby se s dětmi posadili přímo do třídy a zúčastnili se výuky. Snad až na 1. třídu se nesetkaly s odezvou. Snažili jsme se zapojit rodiče, formou porotců, pořadatelů, do různých akcí, které pořádáme, např. Discomaraton, Recitační soutěž, Den dětí, vedení zájmových kroužků, sportovních soutěží apod.většinou, neúspěšně.  Tyto neformální akce by jistě dokázaly podstatně změnit vztah rodičů ke škole. Budeme se snažit dál. V oblasti zlepšení spolupráce s rodiči bychom chtěli v nejbližší době uskutečnit seminář Mgr. Klingerové „Efektivní komunikace s rodiči aneb jak přimět rodiče ke spolupráci.“ Toto považujeme v současné situaci za důležité a stěžejní. Změna ale nebude jednoduchá – bude nutno překonávat bariéry jak ze strany rodičů, tak i pedagogů.

Postupně jsme zavedli pravidelné vydávání školního časopisu, dbáme na zásobování regionálního tisku pravidelnými příspěvky, osvědčilo se zhotovení webových stránek a jejich pravidelnou aktualizaci. Důraz také klademe na grafické a estetické zpracování všech materiálů, které odcházejí ze školy – dopisy, maily, výroční zprávy, pozvánky. Zjistili jsme, že stále větší množství rodičů při výběru vhodné školy pro své dítě přistupuje odpovědně k hodnocení škol – sledují webové stránky, navštíví často několik škol, než se rozhodnou pro tu konkrétní.

Změna stále probíhá – nemáme problém s tím, aby pedagogové něco zorganizovali, zajistili.

 

Vybavenost školy

Škola je vybavena v rámci možností dobře. Je možné využívat učebny dějepisu, zeměpisu, přírodopisu, chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy, počítačovou učebnu, ve které pracujeme s výukovými programy, internetem a využíváme (např. v anglickém jazyku) on-line cvičení jako doplnění učebnice Project. K dispozici jsou kromě běžných učebnic i různé doplňující materiály, slovníky, výukové filmy, audionahrávky a další názorné pomůcky. Je proto na škodu, že při hospitační činnosti je k vidění jejich využití spíše sporadické.

V tělesné výchově užíváme klasicky vybavenou tělocvičnu, v letním období travnaté fotbalové hřiště a hřiště s umělým povrchem. Chybí atletická dráha a bezpečná dráha k doskočišti. V zimním období při dobrých klimatických podmínkách využíváme kluziště pro bruslení a hřiště pro výuku základů běžkařského výcviku. V přírodovědných předmětech (přírodopis, fyzika, chemie) se osvědčuje maximální používání přírodnin, modelů, obrazového materiálu a dalších pomůcek a pokusů, využívané jsou také počítačové programy a videonahrávky. Takto se daří zvyšovat pozornost a zájem všech žáků. Toto materiální vybavení je podle možností doplňováno. Na škole je dobrý stav výpočetní techniky, byla uvedena do provozu nová  učebna informatiky s 20 pracovními stanicemi, při současném zachování původní učebny. Obě učebny jsou využívány kromě výuky informatiky také k výuce ostatních předmětech (Př, Vv, cizí jazyky, CH, F, M předměty 1. stupně atd.) a zájmových kroužcích..

K dispozici jsou také 2 notebooky s dataprojektory pro mobilní využití ve třídách a v budoucnu budou doplněny dle finančních možností interaktivními tabulemi. První z nich bude uvedena do provozu 1. září 2009 a bude k dispozici především I. stupni. Další rozšíření o tuto techniku plánujeme do dalších let s cílem vybavit všechny odborné učebny těmito pomůckami. Cílem je, aby v horizontu 2 – 3 let bylo minimálně 9 učeben vybaveno dataprojektorem, interaktivní tabulí a všichni učitelé notebooky.

3.Průběh vzdělávání

 

Pro kontrolní a hospitační činnost má ředitel školy zpracován Plán kontrolní činnosti. Ten stanovuje frekvenci a oblasti kontrol v jednotlivých úsecích s konkrétní zodpovědností za jednotlivé oblasti.

Snažíme se vytvořit maximálně dobré podmínky ke vzdělávání. Naším cílem je nabídnout žákům co nejklidnější prostředí, které ke své práci potřebují. Kvalita výuky je ale narušována těmi, kteří nemají vypěstované pracovní návyky. Pravidelně se dopouštějí kázeňských přestupků, nenosí pomůcky, domácí úkoly, v hodinách nepracují, vyrušují, chovají se nevhodně jak ke spolužákům, tak k vyučujícím. Zvyšuje se nejen jejich počet, ale stoupá i podíl žáků s poruchami učení. V řadě případů pak rodiče nejeví zájem spolupracovat se školou na odstraňování těchto nedostatků, nezajímají se o domácí přípravu svých dětí. Samy děti přiznávají, že se neučí, nepřipravují. Na druhé straně jsou žáci zodpovědní, plnící si své povinnosti. Je naším prvořadým úkolem tyto žáky chránit a podporovat je v jejich úsilí.

Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou většinou přiměřeně promyšlené. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Spontánní a řízené aktivity se přirozeně prolínají, probíhají ve třídě i při pobytu venku. Forma provedení odpovídá danému tématu. Většina hodin probíhá ale stále klasickou formou. Najdou se hodiny, které učitel pojme jako přednášku, což je způsob výuky neefektivní a vede k tomu, že žáci si jednak z hodiny nic neodnesou a výuka je nebaví.  Postupně se ale objevují hodiny, ve kterých učitelé s dětmi pracují skupinově i individuálně, žáci vyhledávají informace v učebnicích, atlasech, slovnících, na internetu, toto zapojení žáků do hodiny je velmi efektivní. Žáci nejenže se při hodině nenudí, a tím pádem nezlobí, ale také si odnesou spoustu užitečných informací. Taková hodina splní svůj účel, neboť je efektivní, přínosem pro žáka a není ztrátou času. Při některých hodinách chybí dostatečná motivace nového učiva a přesně stanovené cíle a především výstupy-co má žák na konci hodiny umět. Vhodné je navození a využívání přirozených učebních situací. Některé zvolené metody a formy práce nenechávají většinou dětem prostor pro svobodné rozhodování, možnost volby a nerespektují jejich spontánnost. Učitelé vytvářejí pro splnění zadávaných úkolů přiměřený časový prostor. V případě nižšího zájmu nebo koncentrace pozornosti si děti mohou zvolit náhradní, pro ně zajímavější činnost jen omezeně. Zřejmá je menší orientace na problémové učení a experimentování. Kvalitu výchovně-vzdělávací práce nepříznivě ovlivňuje ne vždy laskavý a vstřícný přístup. Jsou zařazována i relaxační a dechová cvičení jako jedna z forem pohybové stimulace, střídání rušných a klidových částí hodiny. Seznamujeme žáky s možností aktivního trávení volného času formou programu „Hejbej se“(návštěva fit klubu – fitbox, spinning, hip hop, disco). Žáci si sami organizují turnaje ve sportovních soutěžích. Učí se komunikovat, pracovat v týmu, samostatně, naslouchat jeden druhému, vyjádřit vlastní názor v rámci pravidel, využívat osvojené vědomosti v běžných životních situacích. Pracovní kompetence (dodržování pravidel, spolupráce v kolektivu, jednat s lidmi, učit se, řešit problémy, vyhledávat informace, diskutovat, schopnost sebekritiky) se daří rozvíjet zadáváním problémových úkolů a zařazováním jednoduchých projektů. V projektovém vyučování se žáci snaží prodat svoji práci před celou třídou. Učí se mluvit před kolektivem, zřetelně artikulovat, nebát se stát za svým názorem a prací, obhájit si ji, ale i respektovat názor druhých a naslouchat.

Pro hodnocení žáků získávají učitelé podklady ústním a písemným zkoušením. Pravidelně zadáváme úvodní, pololetní a závěrečné písemné práce v matematice a českém jazyku. V ostatních předmětech především formou testů. Úkoly při prověrkách zadávají učitelé diferencovaně podle individuálních schopností žáků. Ne všechny sledované hodiny  měly závěrečné shrnutí probíraného učiva a celkové hodnocení práce žáků. Zhodnocení hodiny v jejím závěru je důležité z hlediska zjištění co si žáci zapamatovali, jak pracovali. Součástí by měla být také pochvala pro aktivní žáky. V tomto máme ještě rezervy.

Laboratorní práce z chemie, fyziky a přírodopisu jsou plánovány a prováděny v návaznosti na probírané učivo. Vypracovaným protokolům věnují vyučující náležitou pozornost a vedou žáky k přesnosti a důslednosti v práci. Žáci školy se zúčastňují olympiád a soutěží. Při vlastní výuce nebyl pozorován jen frontální přístup s dominancí učitele, žáci si poznatky osvojovali i formou skupinové práce a řízeného rozhovoru s vyučujícími, případně jim byly diktovány. Celkově byli vedeni k širší aplikaci učiva i formou samostatné práce.

Dostatečná pozornost je věnována písemnému projevu žáků, kteří vypracovávají v českém jazyku v šesté tři a v sedmé až deváté třídě čtyři kontrolní slohové práce v průběhu školního roku. Šest kontrolních diktátů z českého jazyka píší žáci v každém ročníku. V matematice žáci píší šest kontrolních prací.

Ve většině hodin se projevuje snaha čas efektivně využívat a jednotlivé aktivity za sebou logicky řadit, vytčené cíle jsou dosaženy téměř vždy. Z didaktických principů byly dostatečně respektovány především zásady názornosti, vlastní aktivity žáků a možnosti individuálního tempa.

Interakce a komunikace se při výuce řídí pravidly jednání, jež někteří problémoví žáci neakceptují. Je vytvářen dostatečný prostor pro vyjádření žákova vlastního názoru. Komunikace a vyjadřování žáků má mezery. Nelze tolerovat jednoslovné odpovědi, nýbrž  vyžadovat odpovědi větné.

Lze vypozorovat, že přístup jednotlivých vyučujících k žákům je rozdílný. Ne všichni jsou schopni udržet kázeň, pozornost žáků v průběhu hodiny. Nechají se zbytečně rozhodit některými neukázněnými jedinci, bohužel, na úkor ostatních. Je nutné, abychom chránili žáky zodpovědné, aby tito nedopláceli na ty neukázněné a nevychované. Úkol jistě těžký. Budeme se mu věnovat v dalším období. Tak jako ve všem je nutný jednotný postup všech vyučujících.  Pravidla, která si stanovíme na pedagogické radě je nutné respektovat.

Žáci se specifickými vývojovými poruchami učení a chování: Škola měla celkem 5 integrovaných žáků s vývojovou poruchou učení a chování, jednoho žáka se zdravotním postižením a  2 žáky s lehkou mentální poruchou. O individuálním vzdělávacím programu ředitel školy rozhodl na základě odborných posudků pedagogicko-psychologické poradny a se souhlasem zákonných zástupců žáků. S integrovanými žáky pracují vyučující podle individuálních plánů, vycházejících z doporučení PPP a SPC. Individuálně s žáky prvního stupně pracuje asistent pedagoga. Tato práce byla málo efektivní, asistent se dopouštěl častých chyb, takže bylo nutno situaci řešit personálně.

Učitelé v hodinách  přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky, například místo diktátů jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu, a v jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. V průběhu vzdělávání je využíváno běžné slovní hodnocení i klasifikace známkou. Na žádost zákonných zástupců jsou žáci se  SPU  hodnoceni slovně. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou  se neomezuje jen na odborné vyšetření žáků doporučených školou, psychologové, poskytují konzultace vyučujícím, žákům i rodičům. Odborné posudky jsou zpracovány sice odborně, ale velmi obecně a v podstatě stejně na všechny žáky, a proto nejsou pro vyučující přínosem pro další práci s integrovanými žáky. Výhodná je metodická pomoc při sestavování individuálních vzdělávacích programů, konzultace směrem ke vhodnému a účelnému využívání speciálně-pedagogických metod a pomůcek přímo ve výuce. Celoroční plán výchovného poradce (dále jen VP) zahrnuje řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů žáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních programů integrovaných žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků a adaptačních potíží žáků prvních tříd. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn po vzájemné domluvě. Informace předává VP žákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány.

Činnost výchovné poradkyně (zároveň metodik sociálně patologických jevů – dočasné řešení) je systematická a koncepční, řídí se koncepcí metodika prevence pro školní rok, která zahrnuje aktivity dlouhodobé i jednorázové. K řešení problematiky prevence slouží mj. pravidelné třídnické hodiny, které jsou všemi třídními učiteli využívány.

 

Vzdělávací programy jsou realizovány v souladu s údaji v rozhodnutí o zařazení do sítě škol. Učební plán ZŠ je zpracován v souladu s učebním dokumentem, týdenní dotace jednotlivých předmětů jsou dodrženy. Kontrolovaná povinná dokumentace základní školy je vedena ve stanoveném rozsahu, zápisy o probraném učivu v třídních knihách jsou průkazné. Výuka v ZŠ a výchovně vzdělávací práce ve ŠD jsou v souladu s učebními dokumenty vzdělávacích programů. Učební osnovy jsou učiteli rozpracovány do tematických plánů, které jsou schváleny vedením školy. Jejich plnění je v průběhu školního roku kontrolováno při hospitacích vedením školy. Kontrola naplňování učebních osnov a rámcového programu je účinná.

 

4. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

 

Připomínky rodičů se řešily většinou na úrovni rodič - třídní učitel, pouze v některých případech se rodiče obrátili na vedení školy. Šlo o připomínky ke klasifikaci, ale také připomínky k chování a jednání učitelů, některé dokonce směřovaly ke způsobilosti učitelů a jejich kompetentnosti. Všechny problémy byly vedením školy řešeny a s výsledky seznámeni všichni zainteresovaní.

S pedagogickým týmem byla v období jara 2009 provedena analýza SWOT.

Je pro nás především zdrojem podnětů pro rozbor současného postavení školy.

 

Silné stránky

 

V lidském potenciálu:

 

 • Kvalita pedagogického sboru– týmová spolupráce
 • Vhodná věková různorodost pedagogického sboru 2. stupně
 • Flexibilita pedagogického sboru (počítače, Červený kříž,…)
 • Individuální vzdělávání pedagogů
 • Nabídka dalšího vzdělávání a podpora ze strany vedení omezena finančními možnostmi
 • Schopnost kolegů dohodnout se na řešení problémů
 • Vysoká aprobace učitelů
 • Učitelé „táhnou za jeden provaz“, jednotný metr, dobrá spolupráce při řešení daného problému

 

V materiálním vybavení:

 

 • Počítačové učebny – využití při výuce – přístup k PC a na internet, výukové programy, vybavení školy informační technikou – s volným přístupem žáků
 • Postupné vybavení školy moderní technikou (audio, video, fotoaparát,…)+ možnost kopírovat
 • Dostatek výukových programů – jejich rozšiřování
 • Interaktivní tabule – postupné rozšiřování
 • Poměrně vysoká úroveň vybavení školy (knihovna, sociální zařízení, učebny – nový nábytek,…)
 • Vhodná poloha školy
 • Prostředí a umístění naší školy – kulturní zařízení, dopravní dostupnost
 • Stravování ve škole (ovoce, zelenina)
 • Vybavení školní jídelny a kuchyně
 • Hezké prostředí pro děti i učitele dobré (příjemné) školní prostředí
 • Prostor pro relaxaci před a po vyučování do odjezdů autobusů, ve volných hodinách, o velké přestávce
 • Renovace budovy – okna, zateplení, fasáda, střecha, strop tělocvičny
 • Hřiště v areálu školy, školní pozemek

 

 

V pedagogickém procesu:

 

 • Větší propojení mezi jednotlivými předměty
 • Samostatná práce s literaturou, internetem
 • Ověřování vědomostí SCIO testy
 • Pomalý plynulý přechod v první třídě
 • Připravenost žáků 1. stupně – na návaznost na 2. stupni
 • Zdravý životní styl
 • Úspěšnost žáků v soutěžích a v přijímacích řízeních na střední školy
 • Snaha vést žáky k umění naučit se mít svůj vlastní názor a umět ho vhodnou formou vyjádřit

 

V ostatních faktorech:

·        Relativně dobrá spolupráce rodiny a školy (neformální setkání rodičů a pedagogů, sponzorování akcí, …)

·        Účast na olympiádách a soutěžích

·        Možnost uspět v rámci mim. činnosti (sportovní soutěže), jejichž školní výsledky jsou slabší (vynikají manuální zručností, popř. schopností spolupracovat)

·        Možnost prezentace školní a mimoškolní činnosti žáků

·        Umění dát dohromady děti z různých sociálních vrstev

·        Žáci mají možnost se prezentovat na veřejnosti

·        Umožnění dvakrát ročně preventivní zubní prohlídky

·        Možnost využívání specializovaných učeben

·        Na 1. stupni ponechání kmenových tříd

·        LŠU v prostorách školy

·        Daří se navazovat spolupráci se sponzory

 

Slabé stránky

 

V lidském potenciálu:

 

 • Malá univerzálnost vyučujících (přírodovědné, humanitní zaměření – problém vzdělávání současných pedagogů)
 • Nedostatečné znalosti cizího jazyka učitelů na 1. i 2. stupni
 • Nemotivující finanční ohodnocení při práci nad rámec svých povinností (neplatí pro rok 2009 – nadtarifní složky)
 • Připravenost učitelů pracovat s moderní technologií není optimální
 • Minimální mužský element
 • Zatím malá schopnost některých učitelů využít počítače
 • Různá míra flexibility učitelů (přechod na jiný styl výuky)
 • Někteří pedagogové nedokáží změnit svůj přístup k žákům

 

V materiálním vybavení:

 

 • Počítačové vybavení tříd (notebook) + dataprojektor + interaktivní tabule
 • Vybavení odbornou literaturou v jednotlivých třídách 1. stupně (encyklopedie,…)
 • Nevyhovující učebna školních dílen, malé materiální vybavení
 • Odborné učebny jsou kmenové třídy
 • Vybavení moderní technikou – zatím nedostatečné
 • Nedostatečná možnost využití počítačů pro všechny předměty (malá kapacita učebny)
 • Prostorová omezenost (není cvičná kuchyňka)
 • Nejsou rovnocenné pracovní podmínky (zařízení učebny, ŠD – učebna, prostor pro učitele – příprava, chybí školní klub)

 

V pedagogickém procesu:

 

 • V týmové práci se mohou snáz schovat slabí žáci aniž by cokoli pochytili
 • Odtažitost některých částí učiva od běžného života
 • Orientace na jeden cizí jazyk Aj
 • Obtížná koordinace při změně školy
 • Mezi předmětové vztahy (fyzika to potřebuje, ale matematika to bere až za1/2 roku – komunikace, přizpůsobení osnov)
 • Neumění samostatné práce žáků, malá pozornost, čekají na pokyn učitele – ne sami, jsou zvyklí vše dostat přímo „pod nos“
 • Návaznost ŠD na výuku (lepší organizace ŠD – přebírání dětí, náplň, spolupráce s vyučujícím)

 

V ostatních faktorech:

 

 • Malá disciplinovanost současné populace
 • Malá informovanost o zkušenostech RVP v zahraničí
 • Nedostatečný vztah dětí k prostorám školy, vybavení, pomůckám – k vlastní učebnám a věcem vždy lepší vztah
 • Počty dětí ve třídách (odchod z 5. třídy na gymnázia)
 • Finanční důvody, které vedou k tomu, že škola nemůže doporučit přeřazení problémového žáka na jinou školu

 

Rizika

 

Pro školu:

 

 • Při nesplnění vstupních podmínek bude ohrožena celková koncepce výuky
 • Příležitost více a kvalitních žáků – dojíždění do jiných obcí,dopravní spoje, víceletá gymnázia
 • Problém změny školy
 • Neúspěch = vina školy

 

Pro školství:

 

 • Zvládnou všichni žáci požadavky RVP?
 • Bude dostatek kvalifikovaných učitelů?
 • Bude dostatek učitelů cizích jazyků?
 • Bude finančně zajištěna výuka – dělení hodin
 • Různorodost školních plánů na jednotlivých školách
 • Návaznost na střední školu
 • Pozice nového člena sboru k plánům
 • Neustálé inovace
 • Přehlédnutí eventuálních problémů, které by mohly mít negativní vliv na výuku
 • Dokáží učitelé zredukovat dosavadní obsah učiva?
 • Dokáží učitelé vybrat učivo potřebné pro život?

 

Pro žáky:

 

·        Nepřijetí žáků na střední školy

·        Neschopnost některých žáků zvládnout 2 jazyky

·        Problém doplňování učiva u nemocných žáků

·        Stav výuky nemusí vyhovovat všem žákům

·        Výsledky přijímacích zkoušek, návaznost na učivo středních škol

 

Pro rodiče:

 

 • Nedostatečná podpora a pochopení ze strany rodičů
 • Rodiče – strach, aby uspěly děti při přijímacím řízení
 • Strach rodičů z nového a neověřeného
 • Reakce rodičů
 • Nárůst konfliktů ze strany rodičů

 

Pro vyučující:

 

 • Nedostatek finančního zajištění
 • Uvolnění kázně žáků
 • Nejednotnost učiva v jednotlivých ročnících (při přechodu na jinou školu)
 • Úplné zavržení tradičních metod výuky – NELZE – „biflování“ (násobilka, vyjmenovaná slova,…)
 • Nedostatek financí pro ohodnocení více učitelů

 

 

Pro společnost:

 

 • Kázeň, agresivita, násilí
 • Drogy, kouření, alkohol
 • Krádeže, šikana
 • Egoismus (umění naslouchat)
 • Přijetí veřejnosti
 • Nedůvěra z nového projektu
 • Pozice nového člena k plánům
 • Neustálá inovace
 • Problémy vyplývající z rozdílné sociální skladby

 

 

 

 

Příležitosti

 

Pro naši školu:

 

 • Pro žáky prakticky založené s menší schopností pamětního učení
 • Využít vlastních organizačních schopností (objevit je)
 • Pro pedagogy – poznat některé vlastnosti, schopnosti a povahové rysy žáků
 • K lepší spolupráci mezi nižším a vyšším stupněm
 • Možnost individuálního rozvoje talentu žáka
 • Zlepšit materiální a technické vybavení tříd
 • Dělení výuky
 • Možnost trávit výuku mimo budovu školy
 • Ovlivnit kvalitu a kvantitu učební látky (2. stupeň)
 • Využít pro výuku i jiné materiály
 • Schopnost samostatné práce a řešení problémů
 • Průběžné dovybavení  kabinetů
 • Zamezení odchodu většího počtu žáků na gymnázia
 • Možnost získání času pro výuku jiných předmětů (jazyky – důsledek výuky stejné látky M-Fy, Rv-Ov-Př, Dě-Ov)
 • Možnost učení učiva – co komu z učitelů 2. stupně sedí – na co je dobrý
 • Předměty navíc – jazyk od 1. třídy – atraktivita pro rodiče
 • Možnost výuky v týmech – zároveň učí dva – prolínání přednětů
 • Možnost ujasnit si priority školy – kapacita – kvalita

 

V průběhu hodnoceného období jsme organizovali celou řadu kulturní, sportovní, motivačních a společenských akcí, zapojovali jsme se a organizovali soutěže pro žáky, snažili se zapojovat rodiče. Děti podporovaly charitativní sbírky.  Přivítali jsme mezi sebe prváky, rozloučili se s deváťáky.

Přehled kulturní, sportovních akcí a projektů, které škola organizoval v průběhu hodnoceného období: 

-         škola se zapojila do projektu školní mléko

-         projekt zdravé zuby

-         škola zajišťuje pitný režim formou prodeje v bufetu

-         zájmové kroužky pro žáky (zastřešené DDM Orion  Němčice)

-         závěr školního roku s atrakcemi, spojený se spaním ve škole

-         taneční soutěž žáků I. stupně, vánoční den

-         recitační soutěž pro I. a II. stupeň

-         zapojení do výtvarných soutěží

-         návštěva divadla – Brno

-         návštěva planetária

-         dopravní výchova – dopravní hřiště Prostějov

-         prodejní výstava knih

-         zapojení do charitativních akcí formou nákupu upomínkových předmětů

-         dětský den se soutěžemi

-         sběr papíru, pomerančové kůry

-         příprava vystoupení pro seniory

-         halloween – výstava dýní

-         soutěž v pečení perníků

-         varhaní koncert v kostele

-         účast na soutěži Zelená stezka s ekologickou tematikou v Němčicích

-         příspěvky na vánoční a velikonoční výstavu v obci

-         několik hudebních koncertů různých žánrů

-         zapojení do celostátních soutěží v kopané (McDonald cup, Coca cola cup)

-          turnaje v minikopané

-         Pohár rozhlasu v atletice

-         turnaje v košíkové, florbalu

-         turnaj ve vybíjené

-         turnaj ve stolním tenisu Prostějov

-         vystoupení šermířů

-         okresní soutěž o Hanáckyho kohóta

-         zapojení do olympiád Čj, Ch,D

-         internetová soutěž – školní mléko

-         Internetová soutěž najdi.seznam.cz

-         Prostějovská Zlatá jehla – účast

-         Exkurze  muzeu Prostějov

-         zapojení do internetové soutěže Recyklohraní

-         zapojení do internetové soutěže Seznamu

-         účast v okresním kole O Hanáckyho kohóta

-         příprava pohádek v angličtině

-         den otevřených dveří v 1. třídě

-         informativní schůzka rodičů budoucích prváků

-         zapojení do charitativních akcí

-         motivační programy

-         zdravý životní styl

-         dny otevřených dveří

-         příprava kulturních vystoupení pro obec – senioři, rozsvěcení vánočního stromu, vánoční relace do obecního rozhlasu

 

Na dobré úrovni máme mimoškolní činnost. Druhým rokem spolupracujeme v této oblasti s DDM Orion Němčice nad Hanou. Nabízíme žákům celou řadu možností na mimoškolní vyžití v řadě oblastí – sportovní hry, keramika, hra na flétnu, vaření, počítače, internet, výuka jazyků, apod. Je jen škoda, že všechny kroužky vedou pedagogičtí pracovníci (+ pan školník). Nedaří se nám zapojit do této činnosti rodiče, i když je jim tato možnost každoročně nabízena. Zapojení rodičů do mimoškolních aktivit dětí by jistě přispělo k lepší spolupráci mezi školou a rodinou, ale také by přiblížilo rodičům práci s dětmi. Potom by si možná, snad alespoň někteří, udělali nezkreslenou představu o této práci.

 

5. Výsledky vzdělávání žáků

Výsledky vzdělávání zjišťované školou

Zjišťování výsledků vzdělávání je ve škole věnována patřičná pozornost. Pro zjišťování výsledků vzdělávání využíváme komerční testy, pravidelně zadáváme srovnávací písemné práce.. Další poznatky získává vedení také z výsledků žáků na soutěžích a při přijímacím řízení ke studiu ve středních školách. Kromě vlastních testů, které jsou využívány k pravidelnému vyhodnocování znalostí žáků z probraného učiva za určité období, provádí školy testování znalostí žáků prostřednictvím Scio testů. Zapojili také do projektu Mapa školy. Zdokumentované hodnocení, které provádí vyučující, poskytuje objektivní přehled o úrovni znalostí žáků, signalizuje případné nedostatky a specifikuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků ve znalostech učiva. Rozbor zjištěných skutečností je pravidelně prováděn na jednání pedagogické rady. Závěry analýzy jsou využívány při tvorbě plánu práce na příští školní rok, jejich plnění je kontrolováno při hospitacích.

Přehled klasifikace prospěchu a chování – viz příloha

 

Přehled výsledků testování SCIO v období 2007 až 2009

 

 

SCIO 6. ročník říjen 2007

Do testování se zapojilo 468 škol s 15 578 žáky, kteří vyplňovali testy z obecných studijních předpokladů, českého jazyka a matematiky.

Výsledky  v rámci ČR

Celkově nejhůře řešili žáci v matematice a českém jazyku aplikační úlohy, v testu studijních předpokladů nejhůře dopadla kvantitativní část, konkrétně porovnávání hodnot a číselné operace. Na základních školách dosáhla nejpočetnější skupina skóre 12 až 18. Z grafu skóre zároveň vyplývá, že by nejlepší žáci byli na gymnáziích a jen horší zůstávali na ZŠ.

Hodnocení výuky žáky:

Názory žáků na výuku matematiky a českého jazyka jsou spíše pozitivní, nejlépe hodnotí ochotu učitelů, jejich spravedlivý a přátelský přístup, nejhůře vnímají zábavnost výuky a vlastní aktivitu.

Prostředí a klima ve škole je přímo úměrné dosahovaným výsledkům, čím lepších výsledků žáci dosahují, tím lépe hodnotí školu. Dále platí, že čím menší přísnost ve škole, tím jsou horší výsledky žáků.

Jak hodnotili v rámci republiky výuku rodiče:

Nejméně spokojeni jsou s výukou cizích jazyků, rozdíl proti hodnocení matematiky a českého jazyka je poměrně výrazný. Nejlépe hodnotí práci třídních učitelů a nabídku školy.S většinou podmínek, které škola poskytuje žákům ke vzdělávání, jsou rodiče v průměru velmi spokojeni. V souvislosti s přechodem škol na školní vzdělávací programy jen 40% rodičů ví co jsou to klíčové kompetence a skoro 60% nedostalo o této problematice žádné informace od školy. (V tomto směru naše škola dosáhla nadprůměrných odpovědí.)

 

Výsledky testování v naší škole

Testování se zúčastnilo 21 žáků 6. ročníku.

V celkových percentilech dosáhla naše škola podprůměrných výsledků. Nejlépe dopadla matematika, matematika podstatně hůře. Výsledky jsou zřejmě ovlivněny skutečností, že nejlepší žáci odešli na víceletá gymnázia a do třídy propadlo několik slabých žáků, kteří mají větší problémy s učivem matematiky. Zatímco průměrný percentil byl v rámci republiky 47%, naše škola dosáhla v OSP 36%, v M 42% a v Čj 32%, což v relativním postavení školy znamená v Čj poslední třetinu škol, v OSP také a v M druhou třetinu škol (viz grafy).

 

Výsledky dotazníků rodičů

 

Kvalita výuky podle rodičů v %

 • 91% - škola odpovídá potřebám
 • 79% - spokojenost s výukou cizích jazyků
 • 100% - spokojenost s výukou matematiky a českého jazyka
 • 86% - spokojenost s kvalitou učitelů

 

Podmínky ke vzdělávání v %

 • 93% - spokojenost s vybavením školy
 • 93% - spokojenost s prostředím ve škole
 • 83% - spokojenost s bezpečností
 • 23% žáků se bojí kvůli škole
 • 100% - spokojenost s pravidly platící ve škole a s chováním učitelů k žákům
 • 84% - je spokojeno s chováním spolužáků

 

Řízení školy

 • 78% - spokojeno se zájmem o názory rodičů
 • 92% - spokojeno s řešením námitek a stížností
 • 71% - si myslí, že škola řeší výchovné problémy dobře
 • 85% - spokojeno s informacemi o průběhu výuky
 • 93% - spokojeno s informacemi o studijních výsledcích
 • 86% - spokojeno s informacemi o činnosti školy
 • 85% - spokojeno s vysvětlováním známek

 

Naplňování klíčových kompetencí

Ve všech otázkách jsou odpovědi rodičů nad průměrem celostátním, kromě otázky – učí škola toleranci (76% ku 86% v ČR)

Spokojenost rodičů:

 • 84% - porozumění složitějšímu textu
 • 85% - názory, komentáře
 • 92% - vyjadřovací schopnosti
 • 77% - kritické myšlení
 • 77% - řešení problémů
 • 86% - rozvoj tvořivosti
 • 100% - rozvoj spolupráce
 • 93% - škola učí učit se
 • 50% - ví co jsou klíčové kompetence
 • 59% - škola informuje o klíčových kompetencích

 

Výsledky dotazníku žáků – názory na školu

Odpovědi žáků jsou pod průměrem v rámci testovaných škol

 • 78% - se cítí ve škole dobře
 • 77% - má rádo své spolužáky
 • 61% - by školu doporučilo ostatním
 • 84% - existuje osoba , na kterou se mohou obrátit
 • 67% - si zvyklo na přechod na II. stupeň
 • 83% - jsou dostatečně trestány přestupky

 

Odpovědi mohou být opět ovlivněny složením třídy (6 žáků opakuje ročník). Úkol pro všechny třídní učitele – využívat diagnostiku ve třídách, zjišťovat klima ve třídách, názory žáků a pod.

Ve většině případů platí, že čím žáci dosahují lepších výsledků, tím jsou spokojenější.

 

Rozbor testů

 1. OSP – celkově podprůměrné výsledky (36% ku 46%)

 Úspěšnost žáků v jednotlivých dovednostech:

  • slovní zásoba 34% (44%)
  • orientace v textu 46% (41%)
  • analýza informací 35% (42%)
  • orientace v grafu a tabulce 37% (45%)
  • porovnávání hodnot 31% (43%)
  • číselné operace 31% (43%)
  • orientace v obrázku 33% (43%)

 

 1. ČJ – celkově velmi podprůměrné výsledky (32% ku 46%)

Úspěšnost v jednotlivých dovednostech:

  • mluvnice 30% (45%)
  • sloh a literatura 33% (46%)

 

 1. M – celkově mírně podprůměrné výsledky  (42% ku 45%)

 

Úspěšnost v jednotlivých dovednostech

  • aritmetika 46% (45%)
  • geometrie 27% (43%) !!!
  • funkce, rovnice, nerovnice 42% (41%)

 

Známkování v obou předmětech je přísnější na 1 a 2, na ostatní stupně stačí horší výsledky než je průměr.

 

 

Názory žáků na výuku matematiky a českého jazyka:  % kladných odpovědí

 

Otázka

% ve škole Čj

% v ČR Čj

% ve škole M

% v ČR M

V hodině se toho hodně naučím

89%

94%

94%

91%

Výuka mě baví

72%

80%

62%

73%

V hodině jsem aktivní

78%

76%

73%

74%

Výklad chápu

94%

92%

83%

91%

Vím co si mám zapamatovat

83%

92%

72%

90%

V hodinách je dobrá atmosféra

67%

82%

67%

81%

Když něčemu nerozumím uč. mi vysvětlí

100%

95%

100%

94%

Učitelka je ke mě přátelská

95%

92%

82%

90%

Učitelka je spravedlivá

100%

94%

94%

94%

Když mám problém uč. mi pomůže

94%

92%

100%

92%

 

Závěrem lze konstatovat, že většina výsledků 6. ročníku v naší škole je pod průměrem vzorku škol, které se zúčastnily testování. Je nutné, aby se s výsledky seznámily učitelky I. stupně a přijaly opatření k nápravě největších nedostatků.      

 

 

Testování Scio 9. ročník listopad 2007

V celé republice se testování zúčastnilo 726 škol s 29 020 žáky.

 

Celkové výsledky v rámci celé ČR

 

V matematice a českém jazyku žáci nejhůře řešili samostatné úkoly – tedy úkoly testující úroveň pochopení látky. V rámci studijních předpokladů nejhůře dopadlo porovnávání hodnot a číselné operace, dále analýza informací. Nejlépe dopadla slovní zásoba.

Vyšší úspěšnost dosáhly ZŠ v testu Aj, nejlépe řešili úlohy zaměřené na čtení a porozumění textu. Nejhůře dopadly komplexní cvičení.

Podle studijních ambicí nejlepších výsledků dosáhli uchazeči o gymnázia, dále zájemci o průmyslovou školu, následuje obchodní akademie.

 

Výsledky dotazníku žáků:

 

a) Jak školu vidí žáci

 

Otázka

ČR

9.A

Ve škole se cítím dobře

84%

72%

Mám rád své spolužáky

92%

93%

Školu bych doporučil ostatním

70%

27%

Ve škole se mohu na někoho obrátit

88%

66%

Čas strávený ve škole považuji za užitečný

88%

73%

Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně přísně trestány

80%

87%

 

b) Hodnocení výuky

 

Otázka

Čj

Čj 9.A

M

M

9.A

Aj

 

Aj

9.A

Nj

Nj

9.A

V hodině se toho hodně naučím

80%

67%

77%

93%

70%

40%

90%

80%

Výuka mě baví

60%

47%

58%

66%

69%

40%

59%

40%

V hodině jsem aktivní

62%

80%

58%

77%

68%

40% 

62%

40%

Výklad učitele chápu

82%

73%

70%

100%

72%

30%

76%

40%

Vím, co si mám zapamatovat

81%

73%

81%

80%

79%

40%

79%

40%

V hodinách je dobrá atmosféra

77%

47%

67%

87%

72%

30%

71%

40%

Učitelka je přátelská

82%

66%

82%

93%

81%

30%

79%

60%

Učitelka je spravedlivá

87%

80%

89%

100%

83%

40%

81%

40%

Když mám problém učitelka mi

83%

86%

81%

93%

80%

40%

81%

40%

 

c) Hodnocení školy a vliv na výsledku žáka

 

Čím lépe hodnotí žáci prostředí a klima školy, tím lepších výsledků dosahují - platí přímá úměrnost. Platí také, čím menší přísnost ve škole, tím horší jsou výsledky žáků. Nejhorší vztah ke spolužákům vyjádřili nejhorší a nejlepší žáci, nejlépe vztah hodnotí průměrní žáci. Nabízí se interpretace, že nejlepší a nejhorší žáci jsou ve třídě spíše osamoceni.

 

 

 

Vyhodnocení dotazníku rodičů:

 

a) Průběh vzdělávání

 

Otázka

ČR

9.A

Odpovídá škola vašim představám?

91%

91%

Jste spokojeni s výukou cizích jazyků?

74%

91%

Jste spokojeni s výukou matematiky?

80%

81%

Jste spokojeni s výukou českého jazyka?

88%

91%

Jste  celkově spokojeni s kvalitou učitelského sboru?

82%

80%

Jste spokojeni s prací TU?

89%

81%

 

b)Podmínky ke vzdělávání

 

Otázka

ČR

9.A

Jste spokojeni s vybavením školy?

85%

100%

Líbí se vám prostředí školy?

88%

100%

Prostředí školy je bezpečné

92%

100%

Bojí se dítě kvůli škole?

10%

9%

Vyhovují vám pravidla platící ve škole?

90%

91%

Jste spokojeni, jak se učitelé chovají k vašemu dítěti?

90%

81%

Jste spokojeni s chováním spolužáků k vašemu dítěti?

91%

63%

 

c) Řízení školy

 

Zajímá se vedení školy o vaše názory?

69%

80%

Řeší učitelé vaše náměty?

80%

89%

Řeší škola výchovné problémy dobře?

75%

91%

Jste spokojeni s informovaností o průběhu výuky?

79%

100%

Jste spokojeni s informovaností o studijních výsledcích?

89%

100%

Jste spokojeni s informovaností o činnosti školy?

89%

100%

Jste spokojeni s vysvětlováním známek?

76%

91%

 

d)      Hodnocení školy na konci studia

 

Otázka

 

 

Jste spokojeni jak připravila škola vaše dítě na přijímací zkoušky?

76%

91%

Jste spokojeni jak připravila škola vaše dítě na další studium?

80%

91%

Jste spokojeni jak připravila škola vaše dítě na běžný život?

82%

80%

Doporučil byste školu ostatním?

80%

71%

Považujete čas strávený ve škole za užitečný?

92%

100%

Jste spokojen s pomocí školy?

79%

82%

 

 

Souhrnné výsledky za školu (úspěšnost):

 

Průměrný percentil v rámci ČR byl 47. Výsledky na naší škole:

OSP 48%

Čj     61%

 M     63%

Aj      27%

Nj      77%

 

Percentil znamená, kolik škol jsme v daném testu „předběhli“

 

Výsledky podle jednotlivých testů:

a)      OSP – jako celek dosáhla naše škola percentilu 48, což je průměrný výsledek. Podle jednotlivých částí máme nejlepší výsledky v orientaci v textu (53), nejhůře žáci dopadli v orientaci v grafu a tabulce (32) a slovní zásobě (40).V ostatních částech – analýza informací, orientace v obrázku, porovnávání hodnot, číselné operace jsou výsledky nadprůměrné.

b)      Čj – vysoce nadprůměrný výsledek (61). Ve šech dovednostech a částech nadprůměrné výsledky – mluvnice (63), sloh a literatura (51), znalost (46), aplikace (65), porozumění (52).

c)      M – vysoce nadprůměrný výsledek (63). Průměrné výsledky v aritmetice(45) a geometrii(43). Ostatní dovednosti a části nadprůměrné – znalost(50),porozumění (51), aplikace (63), algebra (56), funkce, rovnice a nerovnice (71).

d)      Aj – Velmi slabý výsledek(27). Nejhůře dopadl poslech (18) a slovní zásoba (24)I v  ostatních částech podprůměrné výsledky – konverzace a čtení (30).

e)      Nj – vysoce nadprůměrný výsledek (77). Všechny části nadprůměrné – poslech (57), konverzace (63), čtení (79), komplexní cvičení (62), slovní zásoba (65).

 

Co se týká klasifikace v matematice, českém jazyku a německém jazyku je klasifikace přísnější v porovnání s ČR, v anglickém jazyku  naopak mírnější.

 

 

Scio 6. ročník  říjen 2008

 

Testování proběhlo v říjnu 2008. Do testování se zapojilo 364 škol s 10 942 žáky.

Výsledky: Průměrná čistá úspěšnost :

 

-         Český jazyk -  40%

-         Matematika -  32%

-         Obecné studijní předpoklady – 16%

 

Výsledky naší školy:

 

Český jazyk: jsou podprůměrné, naše škola patří mezi školy se slabšími výsledky. Studijní potenciál je ovšem využíván optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají jejich studijním předpokladům

Matematika: jsou průměrné, škola patří mezi slabší průměr. Studijní potenciál je také využíván optimálně.

Obecné studijní předpoklady: výsledky jsou podprůměrné ve všech oblastech.

Výsledky rodičovských dotazníků:

-         81% rodičům odpovídá škola potřebám

-         75% je spokojeno s kvalitou výuky jazyků

-         87% s výukou matematiky

-         80% s výukou českého jazyka

-         71% s kvalitou učitelů

-         94% s prací třídní učitelky

 

Podmínky pro vzdělávání jsou dobré:

-         100% rodičů je spokojeno s vybavením školy a s prostředím ve škole

-         89% rodičů je spokojeno s bezpečností žáků

-         94% rodičů vyhovují pravidla platící ve škole

-         69% je spokojeno s chováním učitelů k žákům

-         71% s chováním mezi spolužáky

 

V oblasti chodu školy, informovanosti a výchovných problémech je spokojenost následující:

-         73% řešení námitek a stížností

-         56% řešení výchovných problémů

-         60% informovanost o průběhu výuky

-         69% informace o studijních výsledcích

-         75% informace o činnosti školy

-         62% vysvětlování známek

I když spokojenost není špatná, při srovnání se všemi zapojenými školami je podprůměrná.

 

Výsledky testování zcela odpovídají schopnostem žáků. Ve třídě je poměrně značná část slabých žáků, především ze sociálně znevýhodněného prostředí. Přesto je studijní potenciál využíván optimálně. Klasifikace je stále přísnější než v průměru u ostatních škol.

 

Scio 9. ročník 2008 listopad

 

Do testování se zapojilo celkem 863 škol a 32 313 žáků.

Celkové výsledky: Nejtěžší testy byly pro žáky z matematiky a německého jazyka, nejlepších výsledků dosáhli žáci v testech OSP a českém jazyku. Největší problémy měli žáci s aplikačními úlohami, v Čj zvládli mnohem lépe slohovou a literární část než mluvnickou., zatímco v matematice můžeme pozorovat nejlepší výsledky v aritmetice a geometrii. V testu OSP nejhůře dopadla kvantitativní část (porovnávání hodnot a číselné operace), následuje analytická část(orientace v obrázku).

 

Výsledky naší školy:

Český jazyk – výsledky jsou nadprůměrné, patříme mezi úspěšné školy s výsledkem lepším než 80% zúčastněných škol. Při porovnání výsledků testu Čj s testem OSP, je studijní potenciál využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům, žáci pracují nad své možnosti.

Matematika – výsledky jsou špičkové, škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol. Výborné výsledky měli žáci v aritmetice, algebře, průměrné v geometrii, funkcích, rovnicích a nerovnicích.

Porovnání s výsledky testu OSP je studijní potenciál žáků využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům, žáci pracují nad svoje možnosti.

Anglický jazyk – výsledky se škola řadí mezi průměrné školy, máme lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. průměrné výsledky měli žáci v konverzaci, čtení a porozumění i slovní zásobě. V poslechu jsou výsledky žáků slabé. Studijní potenciál je využíván optimálně. Výsledky v testech odpovídají předpokladům.

 

Souhrnné výsledky:

 

test

úspěšnost školy v %

úspěšnost ČR

OSP

48

47

Čj

63

47

M

76

47

Aj

51

48

 

Analýza OSP:

 

 

ZŠ (%)

ČR (%)

celkem

46

48

slovní zásoba

44

46

orientace v textu

27

39

analýza informací

32

46

orientace v grafu a tabulce

48

46

orientace v obrázku

54

44

porovnávání hodnot

66

45

číselné operace

39

46

 

 

 

 

 

 

Český jazyk – analýza dovedností a tematických částí:

 

 

ZŠ (%)

ČR (%)

celkem

61

47

mluvnice

67

47

sloh a literatura

50

46

znalost

72

43

porozumění

51

47

aplikace

56

46

 

Názor žáků na hodiny Čj:

 

otázka

odpověď ANO (%)

V hodině se toho hodně naučím

75

Výuka mě baví

50

Jsem aktivní

58

Výkladu rozumím

75

Vím,co si mám zapamatovat

66

V hodinách je dobrá atmosféra

50

Učitelka je ke mě přátelská

58

Učitelka je spravedlivá

83

Když mám problém učitelka mi pomůže

75

 

Výsledky v Čj podle spokojenosti se školou:

 

otázka

odpověď ANO (%)

Ve škole se cítím dobře

64

Mám rád(a) své spolužáky

61

Školu bych doporučil(a) ostatním

65

Ve škole se mohu na někoho obrátit

64

Čas strávený ve škole považuji za užitečný

64

Přestupky jsou dostatečně trestány

61

 

 

Matematika – analýza dovedností a částí:

 

dovednost/část

ZŠ(%)

ČR(%)

celkem

73

47

aritmetika

70

46

algebra

71

45

geometrie

55

45

funkce, rovnice, nerovnice

41

31

znalost

67

45

porozumění

54

46

aplikace

73

46

 

 

 

Názor žáků na hodiny matematiky:

 

otázka

odpověď ANO (%)

V hodině se toho hodně naučím

100

Výuka mě baví

91

Jsem aktivní

50

Výkladu rozumím

100

Vím,co si mám zapamatovat

100

V hodinách je dobrá atmosféra

100

Učitelka je ke mě přátelská

100

Učitelka je spravedlivá

100

Když mám problém učitelka mi pomůže

100

 

 

Výsledky žáků v matematice podle spokojenosti se školou:

 

otázka

odpověď ANO (%)

Ve škole se cítím dobře

75

Mám rád(a) své spolužáky

73

Školu bych doporučil(a) ostatním

75

Ve škole se mohu na někoho obrátit

76

Čas strávený ve škole považuji za užitečný

75

Přestupky jsou dostatečně trestány

73

 

 

Anglický jazyk – Analýza dovedností a částí:

 

dovednost/část

ZŠ(%)

ČR(%)

celkem

48

47

poslech

30

43

konverzace

58

45

čtení a porozumění

37

45

komplexní cvičení

42

46

Slovní zásoba, gramatika

47

41

 

 

Názor žáků na hodiny Aj:

 

otázka

odpověď ANO (%)

V hodině se toho hodně naučím

75

Výuka mě baví

84

Jsem aktivní

59

Výkladu rozumím

75

Vím,co si mám zapamatovat

67

V hodinách je dobrá atmosféra

92

Učitelka je ke mě přátelská

83

Učitelka je spravedlivá

84

Když mám problém učitelka mi pomůže

91

 

Výsledky v Aj podle spokojenosti se školou:

 

otázka

odpověď ANO (%)

Ve škole se cítím dobře

50

Mám rád(a) své spolužáky

48

Školu bych doporučil(a) ostatním

44

Ve škole se mohu na někoho obrátit

52

Čas strávený ve škole považuji za užitečný

50

Přestupky jsou dostatečně trestány

48

 

 

Kvalita výuky – rodiče:

 

otázka

odpověď ANO(%)

Odpovídá škola vašim potřebám?

91

Jste spokojen(a) s kvalitou výuky cizích jazyků?

75

Jste spokojen(a) s kvalitou výuky matematiky?

100

Jste spokojena) s kvalitou výuky českého jazyka?

91

Jste celkově spokojen(a) s kvalitou ped. sboru?

100

Jste spokojen(a) s kvalitou třídního učitele?

100

 

 

Podmínky ke vzdělávání – rodiče

 

otázka

odpověď ANO(%)

Jste spokojen(a) s vybaveností školy?

92

Líbí se vám prostředí ve škole?

91

Myslíte si, že prostředí školy je bezpečné pro žáky?

92

 

Bojí se vaše dítě kvůli škole?

0

Vyhovují vám pravidla platící ve škole?

100

Jste spokojeni s tím, jak se učitelé chovají k vašemu dítěti?

91

Jste spokojeni s chováním spolužáků k vašemu dítěti?

92

 

 

Řízení školy – rodiče

 

otázka

odpověď ANO(%)

Zajímá se vedení o vaše názory?

83

Řeší učitelé vaše námitky a názory?

83

Myslíte si, že škola umí řešit výchovné problémy žáků?

75

Jste spokojeni s tím, jak škola informuje o studijních výsledcích?

92

a

92

Jste spokojeni s tím, jak škola informuje o průběhu výuky?

92

Jste spokojeni s tím, jak učitelé vysvětlují známky?

83

 

 

Hodnocení školy – rodiče:

 

otázka

odpověď ANO(%)

Jste spokojeni s tím, jak škola připravuje vaše dítě na přijímací zkoušky?

91

Jste spokojeni s tím, jak škola připravuje vaše dítě na další studium?

92

Jste spokojeni s tím, jak škola připravuje vaše dítě na další život?

67

Jste spokojeni s pomocí´kterou poskytovala škola vašemu dítěti, když mělo problémy?

75

Doporučil byste tuto školu ostatním?

64

Považujete čas, který vaše dítě strávilo ve škole za užitečný?

100

Pokud byste se mohli znovu rozhodnout, vybrali byste si opět právě tuto školu?

67

 

 

 

Testování klíčových kompetencí7. a 8. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – duben 2009

 

Toto testování proběhlo v měsíci dubnu 2009 v rámci projektů  Komplexní evaluační analýza (KEA) a Stonožka (STZŠ). Do obou projektů byly zapojeny školy z celé ČR – testování se zúčastnilo 21 722 žáků ze 481 škol. (Olomoucký kraj -  2 188 žáků, 48 škol)

 

Typy testů:

KK1  - Kompetence komunikativní, sociální a personální

KK2  - Kompetence k učení a řešení problémů

KK3  - Kompetence občanská a pracovní

 

Každý z testů obsahoval 40 klasických testových otázek, které zjišťovaly znalosti a dovednosti žáků společně vždy v rámci dvou kompetencí a také 14 dotazníkových otázek, které se zaměřily na hodnocení postojové složky stejných kompetencí

 

Celkové výsledky v rámci celé ČR:

 

KK1  - Kompetence komunikativní, sociální a personální

 

a)      Sebepojetí

 

Otázka

ČR

Byl bych raději někým jiným

28%

Zajímá mne, co si moji spolužáci myslí

79%

S mnohými spolužáky se nedá vyjít

41%

Dobře vycházet s co nejvíce lidmi

95%

Existuje mnoho lidí, které nenávidím

40%

Lidé okolo mne jsou úspěšnější než já

66%

Jsem sám se sebou spokojený

72%

Mám kolem sebe lidi. které mám rád

93%

 

b)      Spolupráce a skupinová práce v hodině

 

Otázka

ČR

Při skupinové práci musím pykat za nedokonalosti ostatních

37%

Nemám trpělivost poslouchat názory ostatních

22%

Moje nápady jsou lepší než ostatních

35%

Raději dostávám odměnu za práci ve skupině než za svoji vlastní

54%

Myslím, že je dobré, když se spojí nápady všech

93%

 

KK2  - Kompetence k učení a řešení problémů

 

Použití multimédií a příprava na výuku

 

Otázka

ČR

Připravuješ se doma na výuku ?

85%

Sleduješ vzdělávací pořady v televizi ?

55%

Používáš PC pro elektronickou komunikaci ?

84%

Používáš PC, aby ti pomohl s učením ?

25%

Používáš internet k hledání informací o lidech, věcech a myšlenkách ?

74%

Učení

 

Otázka

ČR

Co nejvíce věcí se snažím naučit nazpaměť

68%

Na vyučování se připravuji pravidelně každý den

55%

Když se něco rozhodnu naučit, tak se mi to podaří

80%

Učení mě baví

58%

Než se začnu něco učit, dopředu si ujasním co

87%

Když se učím, hledám souvislosti s tím, co znám

77%

 

KK3  - Kompetence občanská a pracovní

 

Představa žáků o sebeuplatnění

 

Otázka

ČR

Přeji si, aby moje práce byla přínosem pro společnost

90%

Mám konkrétní představu o svém budoucím povolání

71%

Chtěl bych v životě něčeho dosáhnout

97%

 

Ekologické zásady

 

Otázka

ČR

Snažím se dodržovat ekologické zásady

71%

Doma třídíme odpad

63%

Nenechávám zbytečně svítit žárovku

65%

 

Tolerance a solidarita

 

Otázka

ČR

Všichni lidé si zaslouží, aby s nimi bylo zacházeno podle jejich práv

90%

Všechny lidské rady mají stejná práva

82%

Já nebo moje rodina jsme přispěli v minulém roce na dobročinné účely

58%

 

Souhrnné výsledky za školu :

 

KK1  - Kompetence komunikativní, sociální a personální

 

Třída

7.A

ČR 7.r.

8.A

ČR 8.r

Počet žáků

18

 

21

 

Percentil

34%

42%

57%

53%

Skupinový percentil

42%

 

53%

 

 

 

Průměrný percentil za části testu:

 

Třída

7.A

ČR 7.r.

8.A

ČR 8.r

Slovní zásoba

34%

40%

50%

48%

Porozumění běžné komunikaci

33%

39%

56%

47%

Dovednosti osvojené v mediální výchově

33%

38%

54%

48%

Empatie a neverbální komunikace

31%

41%

48%

49%

KK2  - Kompetence k učení a řešení problémů

 

Třída

7.A

ČR 7.r.

8.A

ČR 8.r

Počet žáků

16

 

21

 

Percentil

31%

42%

55%

53%

Skupinový percentil

36%

 

51%

 

 

Průměrný percentil za části testu:

 

Třída

7.A

ČR 7.r.

8.A

ČR 8.r

Porozumění textu

32%

41%

51%

49%

Nacházení klíčových slov

33%

39%

53%

49%

Čtení grafů, tabulek a nákresů

28%

40%

47%

49%

Práce se zdroji

33%

39%

49%

46%

Chápání vztahů mezi slovy

34%

38%

48%

44%

 

KK3  - Kompetence občanská a pracovní

 

Třída

7.A

ČR 7.r.

8.A

ČR 8.r

Počet žáků

16

 

21

 

Percentil

37%

41%

68%

53%

Skupinový percentil

44%

 

64%

 

 

Průměrný percentil za části testu:

 

Třída

7.A

ČR 7.r.

8.A

ČR 8.r

Všeobecný přehled z oblasti občanství

35%

41%

69%

53%

Pracovní kompetence

41%

40%

59%

50%

 

 

Postojová a dovednostní část klíčových kompetencí (dotazníková část testů)

 

Třída

7.A

ČR 7.r.

8.A

ČR 8.r

Sociální dovednosti

17%

47%

13%

52%

Vyrovnané sebepojetí

25%

45%

85%

51%

Pozitivní vztah k vlastní budoucnosti

90%

46%

90%

48%

Pozitivní vztah ke kultuře

2%

47%

3%

48%

Ekologické chování

60%

52%

60%

50%

Tolerance a respektování ostatních

91%

48%

92%

47%

Pozitivní studijní návyky

22%

47%

23%

46%

 

Závěr a náměty ke zlepšení:

 

KK1  - Kompetence komunikativní, sociální a personální

 

Svými výsledky se naše škola řadí mezi průměrné školy, polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky než my.

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že průměrné výsledky měli naši žáci ve všech oblastech: slovní zásoba a porozumění běžné komunikaci, dovednosti osvojované v mediální výchově, empatie a neverbální komunikace.

 

KK2  - Kompetence k učení a řešení problémů

 

Svými výsledky se škola řadí opět mezi průměrné školy, polovina zúčastněných škol měla lepší výsledky než my.

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že průměrné výsledky měli naši žáci ve všech oblastech: porozumění textu, nacházení klíčových slov, čtení grafů, tabulek, nákresů, práce se zdroji a chápání vztahů mezi slovy.

 

KK3  - Kompetence občanská a pracovní

¨

Výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol.

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že průměrné výsledky měli naši žáci ve všech oblastech: všeobecný předpoklad z oblasti občanství a pracovní kompetence.

 

Stonožka 5. ročník květen 2009

 

Český jazyk: výsledky školy jsou podprůměrné, škola patří mezi školy se slabšími výsledky, 70% škol dosáhlo lepších výsledků. V tematické části testu žáci dosáhli průměrných výsledků jak v mluvnické části, tak v části literatura a sloh. Studijní potenciál žáků je využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, žáci pracují pod svoje možnosti.

Matematika: výsledky školy jsou podprůměrné, škola patří mezi školy se slabšími výsledky, 70% zúčastněných škol mělo lepší výsledky. Výsledky ve všech oblastech – aritmetika, geometrie a funkce jsou průměrné. Studijní potenciál žáků je využíván optimálně, výsledky v testech odpovídají úrovni studijních předpokladů.

 

Testování Stonožka 6. ročník září 2009

 

Český jazyk:  výsledky se škola řadí mezi průměrné, patří mezi slabší průměr a 60% zúčastněných škol mělo lepší výsledky.

Hodnocení podle částí testu: v tematické části žáci dosáhli průměrných výsledků jak v mluvnické části, tak v části literatura a sloh. V dovednostní části jsou výsledky žáků ve všech oblastech – aplikace, znalosti a porozumění – průměrné.

Využití studijního potenciálu: studijní potenciál je využíván v českém jazyku optimálně, výsledky žáků odpovídají úrovni jejich studijních předpokladům.

Matematika: svými výsledky se škola řadí mezi průměrné školy, má  lepší výsledky než polovina zapojených škol.

Z hodnocení tematické části testu vyplývá, že výsledky žáků jsou ve všech oblastech – aritmetika, geometrie a funkce, rovnice a nerovnice – průměrné.

Z hodnocení dovednostní části testu vyplývá, že průměrné výsledky dosáhli žáci v části aplikace a porozumění, v části zaměřené na znalosti jsou výsledky žáků slabé.

Studijní potenciál žáků je v matematice využíván dobře, jejich výsledky jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni  jejich studijního potenciálu, učitelé s ním zacházejí velmi dobře a žáci pracují nad svoje možnosti.

 

Komplexní zpráva KEA 2005/06 – 2008/09

 

  Zpráva obsahuje souhrnné výsledky školy pro ročník, který jsme testovali ve školních letech 2005/06 až 2008/09. Jde o původní šestý ročník, který prošel celým projektem až do 9. ročníku. Výsledky srovnání jsou následující:

 

Český jazyk :

 

6. ročník (2005/06) – výsledky školy byly nadprůměrné. Patřili jsme mezi úspěšné školy a měli jsme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.

9. ročník (2008/09) – výsledky školy byly také nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy  a měli jsme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.

Srovnání: V průběhu druhého stupně se 17% žáků výrazně zlepšilo, 25% žáků zlepšilo, 8% žáků mírně zlepšilo a 42% žáků zhoršilo.

 

Matematika:

 

6. ročník (2005/06) – Svými výsledky se škola řadila mezi lepší průměrné školy, měli jsme lepší výsledky než 60% zúčastněných škol.

9. ročník (2008/09) – Výsledky školy byly špičkové. Škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol.

Srovnání: V průběhu druhého stupně se 25% žáků výrazně zlepšilo, 42% žáků zlepšilo, 17% mírně zlepšilo nebo zhoršilo a 8% žáků zhoršilo.

 

Mapa školy: viz příloha

 

 

Grafické vyjádření výsledků testování: viz příloha

6. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Ředitel koordinuje práci zejména prostřednictvím porad vedení školy, pedagogické rady a systémem vnitřních předpisů, které stanovují jednoznačná pravidla činnosti školy.

Komunikační systém má jasná pravidla. Aktuální zprávy potřebné pro pracovníky jsou zveřejňovány v měsíčním plánu, pomocí mimořádných porad, osobním každodenním kontaktem. Ke zveřejňování aktualit slouží nástěnka ve sborovně. Metodické vedení a kontrolní činnost učitelů 1. stupně zajišťuje pověřená učitelka. Využívá osobní kontakt s učiteli nebo pravidelné schůzky metodického sdružení.

Důležité, charakteristické rysy pedagogického týmu

-         V pedagogickém sboru jsou nedostatečně zastoupeni muži,

-         Kromě jednoho mají všichni pedagogičtí pracovníci požadovanou odbornou kvalifikaci. Nekvalifikovaný pracovník studuje obor k získání kvalifikace.

-         Aktivita pedagogů. Díky podpoře aktivit pedagogů a také personálními obměnami pedagogického sboru se počet aktivních jedinců ve sboru rozšířil. Všichni se aktivně účastní na hledání nových směrů a trendů. Náročnost spočívá v nutnosti stmelit konzervativní a progresivní skupinu do jednoho pedagogického týmu, občas brzdit až příliš nadšené experimenty členů tvůrčí skupiny a naopak trpělivě řídit nesmělé pokusy konzervativní váhající skupiny, která se díky příkladům tvůrčí skupiny přece jen odhodlává k mírným pokusům o změnu.

Při výběru pracovníků pro výkon určité pracovní pozice vychází ředitel školy jednak z řad stávajících pracovníků školy (specializované funkce), jednak z výsledků výběrového řízení zvenčí (doplňování pedagogického sboru). Pro výběrová řízení je jedním z kritérií, kromě odborné kvalifikace i pedagogická praxe. Stávající systém uvádění nových pedagogů do praxe je založen na předávání zkušeností pedagogem, kterého určuje ředitel.

 Všechna místa stanovená jsou stabilně obsazena. Ze 14 pedagogických pracovníků vyučují 2 muži (včetně ředitele školy). Průměrný věk všech je 40 let. Z celkového počtu zaměstnanců ve škole jsou 4 nepedagogičtí pracovníci a 3 pracovnice školní jídelny. Podmínky odborné kvalifikace splňuje z celkového počtu 12 pedagogických pracovníků, což je 95 %. Ve škole pracuje výchovný poradce  a učitelé, kteří vykonávají specializované funkce: metodik školní prevence a koordinátor  pro tvorbu ŠVP. Uvedení pedagogičtí pracovníci zatím neabsolvovali studium k výkonu příslušné specializované činnosti.

 

Při zjišťování kvality práce zaměstnanců školy jsme se zaměřili na tyto charakteristiky

a)      Hodnocení pracovní týmové role. U každého pracovníka bylo snahou najít jeho silné stránky a jak je využít v práci pro tým. Není možné mít ve sboru jen samé inovátory a nadšence, nutné je zde mít i analytiky, kteří dokáží předvídat riziko, pracanty, kteří dokáží dobré nápady realizovat.

b)      Chování v průběhu pracovního procesu. V každém malém kolektivu dochází v průběhu školního roku k tzv. ponorkové nemoci, zhoršování osobních vztahů a k napětí. Proto jsme se zaměřili na sledování problémů a na preventivní opatření v oblasti zlepšování pracovního prostředí, pořádání akcí rekreačního a rehabilitačního typu.  Sledovali jsme v rámci hospitační a kontrolní činnosti i osobní a charakterové rysy pracovníků, jejich přínos pro tým a jeho vytváření.

c)      Perspektivnost pro školu. Školní vzdělávací program vyžaduje komplexní vzdělání pedagogických pracovníků, přesahující jejich odbornou aprobaci. Škola motivovala pracovníky k rozšiřování jejich vzdělání, zejména směrem k osobnostně sociální výchově. Pozitivně se to projevilo v rozšiřující se nabídce volitelných a nepovinných předmětů.

Pozornost věnujeme dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. V této oblasti se však potýkáme s nedostatkem přidělovaných finančních prostředků.

Velký problém ale nastal ve školním roce 2007/2008, kdy byly velmi kráceny prostředky ONIV, které neumožnily plně pokrýt zájem pedagogických pracovníků o další vzdělávání. Oproti předchozímu roku nastal velký propad – mínus 70 000,- v porovnání s rokem 2007, podobná situace byla i v následujícím roce, i když propad prostředků nebyl tak dramatický, ale stále trvá nedostatek financí v této oblasti. Vzhledem k tomu, že postupně zavádíme ŠVP a učitelé mají snahu se vzdělávat, vidíme snížení těchto prostředků velmi negativně. Přehled DVPP za sledované období:

 

-         výuka jazyků 

-         výpočetní technika

-         pohybové aktivity

-         zdravotnická prevence

-         hudební výchova

-         hospodaření

 

V rámci prevence šikany byli všichni pedagogové na poradách seznámeni s postupem při podezření na šikanu, tato problematika byla s žáky probírána na třídnických hodinách a ve výuce a rodinné výchovy, způsobem přiměřených jejich věku.

   Rovněž narůstá počet dětských konfliktů přecházejících v šikanování. Je řada rodičů, kteří neznají formy a projevy šikany. Toto nedovede rozlišovat rovněž řada žáků.

   Musíme se zaměřit:

 1. Seznámit rodiče s formami šikany a signály, že jejich dítě je šikanováno a jak reagovat. V kladném případě kontaktovat školu (třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence, popřípadě vedení školy) a problém společně řešit.
 2. Třídní učitelé i ostatní vyučující by měli věnovat větší pozornost signálům šikany a seznámit žáky s možností obrany. Seznámit je s formami šikany a s důsledky,  které vyplývají pro toho, kdo jiné šikanuje. Tyto postihy uvést ve školním řádu.
 3. Obnovit funkčnost schránky důvěry.
 4. Vyučující – zaměřit se na sledování projevu šikany zvláště těch nižších stupňů, aby byl zásah proveden včas.
 5. Snažit se vytěsnit hanlivé přezdívky žáků, sami je neužívat.
 6. Nepověřovat žáky trestáním těch spolužáků, kteří jsou z hlediska kázně problémovými.

Škola nezapomíná na prevenci sociálně patologických jevů. Kromě zařazení do školního vzdělávacího programu začleněním do vyučovacích předmětů, pořádá každoročně přednášky zaměřené na tuto problematiku.

 

Základní škola Klenovice na Hané je menší školou se 170 žáky a 14 pedagogy.  Vedoucími pracovníky jsou ředitel školy a zástupkyně ředitele.

Do rozšířeného vedení školy patřil také výchovný poradce, preventista sociálně patologických jevů, koordinátor ICT a vedoucí metodického sdružení.

Vzhledem k velikosti školy jsou jen předmětové komise pro technické předměty, přírodovědné předměty, pro předměty výchovného charakteru, jazyky a matematiku, na 1. stupni aktivně a dobře pracuje metodické sdružení.

Celkové řízení školy lze charakterizovat jako demokratické, direktivní v oblasti rozpočtu, naopak jako liberální v oblasti vývoje školy, alternativních vzdělávacích aktivit.

 

Personalistika

 

Ve sledovaném období došlo ve škole k několika personálním změnám. Jedna učitelka a vychovatelka školní družiny odešly do důchodu, tři pedagogičtí pracovníci opustili školu na vlastní žádost. Protože je v současné době přebytek žádostí o místo, byli tito pracovníci nahrazeni novými. Kromě jednoho, který studuje, ostatní splňují klasifikační požadavky. Jedná se o vyučující anglického jazyka, tělesné výchovy, českého jazyka, hudební výchovy, německého jazyka, školní družiny a asistenta pedagoga. Jedna je absolventka, které byla přidělena uvádějící učitelka. Kvalifikační předpoklady pedagogického sboru jsou tedy na dobré úrovni, chybí ovšem aprobovanost pro anglický jazyk, občanskou výchovu, výtvarnou výchovu, tělesnou výchovu. Tyto předměty vyučují pedagogové se vztahem k těmto předmětům.

Délka praxe většiny pedagogů na této škole je vysoká a to zvyšuje riziko výskytu syndromu vyhořelosti, poklesu psychických sil a rezerv a ztráty motivace. Škola se proto zaměřila na prevenci, zejména ve vyhledávání oblastí, ve kterých by se mohli jednotliví pracovníci angažovat – získávání sponzorů, zpracování projektů, rozšiřování odborné kvalifikace dalším studiem, každý rok se DVPP zaměřuje odlišným směrem, pořádání akcí na regeneraci sil.

Styl jednání vedoucích pracovníků je podřízenými označován jako vstřícný s výrazným podílem naslouchání diskutovaným problémům, tvořivost a iniciativa je podporována. Mezilidské vztahy ve škole  jsou pedagogickými pracovníky označovány jako standardní. Operativní řízení je účinné, dostatečně flexibilní a přirozeně navazuje na plánování a kontrolu.

7. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.

 

Kontrolní systém

 

Při kontrole úrovně práce zaměstnanců školy v oblasti hodnocení školy se ověřuje, zda dostatečně propagují svoji práci a práci celé školy, reagují na potřeby rodičů a chápou je, zda dovedou navodit u rodičů pocit, že jejich dětem je věnována maximální péče, že učitel má zájem a dost času věnovat se rodičům. 

Snažíme se více zveřejňovat a projednávat úspěchy jednotlivých vyučujících, jejich pokusy a projekty.

V kontrolní činnosti se vedení školy zaměřilo na sledování plnění učebních plánů, dodržování osnov a vedení předepsané dokumentace pedagogickými pracovníky, dodržování směrnic školy pedagogy (zejména klasifikačního řádu, vnitřního řádu), byl kontrolován podíl na vytváření vhodných psychohygienických podmínek pro práci žáků i kolegů a dalších zaměstnanců školy. V práci třídních učitelů byl sledován jejich podíl na snižování absence žáků, u kterých je předpoklad, že rodiče svojí benevolencí přispívají k absenci žáků. Přísněji bylo postupováno při hodnocení přestupků žáků, sjednocovala se činnost vyučujících v tomto směru. Byl kladen důraz na prevenci a řešení projevů šikanování, návykových látek, jiných negativních jevů.

Kontrolní systém je detailně zpracován, postihuje celou řízenou organizační strukturu a jeho funkčnost zajišťují účelným rozdělením pravomocí obě vedoucí pracovnice. Totéž platí i 
o kontrolní činnosti pedagogického procesu. Hospitační záznamy jsou účelně strukturovány a umožňují dostatečně kvalitní analýzu pedagogické činnosti. S výsledky hodnocení jsou učitelé vždy seznámeni.

Ředitel školy má podrobný a všestranný plán kontrolní a hospitační činnosti. Uvádí kompetence udělené zástupci a výchovnému poradci v této oblasti. Ze záznamů o výsledcích kontrol vyplývá, že jejich zaměření i četnost neposkytuje vedení školy ucelenou zpětnou vazbu o kvalitě průběhu výchovy a vzdělávání, plnění učebních osnov, dosahovaných výsledcích a postupném naplňování koncepčních záměrů školy. Ředitel se zabývá personálními otázkami a přirozeným odchodem zaměstnanců do starobního důchodu dává příležitost k uplatnění mladým absolventům s příslušnou odbornou kvalifikací. Všem umožňuje odborný růst prostřednictvím plánovaných aktivit dalšího vzdělávání. Hodnocení výsledků práce provádí v souladu s vnitřním platovým předpisem, který je doplněn kritérii pro přiznání osobních příplatků pedagogických pracovníků.

Škola chápe svoje úsilí jako skutečnou službu zákazníkům, klade důraz na některé aspekty:

 

a)      Seznamování rodičů s nabídkou školy, její srozumitelnost, bohatost, možnost. Zjistili jsme, že ve stále větší míře vyhledávají rodiče nejrůznější zdroje informací. Nejdůležitější pro ně zůstává kladná osobní zkušenost jiných rodičů, ale běžné je vyhledávání informací na webových stránkách školy, porovnávání výročních zpráv sousedních škol, účast na propagačních akcích školy. V této oblasti se zaměříme i na méně tradiční způsoby propagace - například rodiče mají možnost navštívit s dětmi vyučování, seznámit se s kolektivem třídy, stylem práce učitelky. Zde rodiče snad ocení nejvíce otevřenost školy – nepůjde o předem připravené "vzorové hodiny", návštěva bude možná kdykoli.

b)      Vstřícnost vůči rodičům po celou dobu školní docházky jejich dítěte. Jde v podstatě o potvrzování prvního příznivého dojmu, potvrzování, že poskytovaná služba je na stále stejně dobré úrovni, že reakce školy na požadavky rodičů je stále pozitivní, vstřícná.

c)      Zjišťování potřeb zákazníků, objasňování případných korekcí jejich nereálných požadavků. Péče o ně v době, kdy to potřebují.

d)      Škola neuplatňuje alternativní vzdělávací programy, takže výuka je klasická

e)      Problémem starších pedagogů bývá neschopnost domluvit se s dětmi na principu partnerských vztahů, zejména žáky v pubertě. Tito učitelé mívají zvýšené potíže se zvládáním nekázně žáků, žáci odmítají jejich způsoby přístupu. Proto jsme se cíleně zaměříme na seznamování učitelů s principy osobnostně sociální výchovy .

 

Koncepce rozvoje školy má formu písemného vhodně strukturovaného dokumentu, jehož obsah vychází zřejmě z analýzy „počátečního stavu“, akceptuje spolupráci s rodiči a veřejností v obci, zdůrazňuje nutnost existence pozitivních vztahů v pedagogickém sboru a respektuje osobnost dítěte. Zřizovatel je o koncepčních záměrech informován a k jejich podpoře přispívá konkrétními kroky. Koncepce rozvoje školy je otevřeným dokumentem, jehož doplňování se předpokládá v závislosti na finančním potenciálu zainteresovaných stran.

Na začátku každého školního roku ředitel školy předkládá pedagogům a zástupcům rodičů ke konzultacím celoroční plán činnosti školy, který vychází z dlouhodobé koncepce. Cíle jsou reálné a v rámci stanovených priorit se plní.

Škola dbala o rozvoj zdraví, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Usilovala o to, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistila žákům dostatek pohybu během přestávek. Za příznivého počasí zajistila pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy.

Žáci zdravotně znevýhodnění byli evidováni, bylo kontrolováno, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematika zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch byla zařazována pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce evidoval všechny tyto žáky, sledoval, zda jsou prováděna následná vyšetření.

Vyučující byli motivováni k pořádání akcí ozdravného, sportovního charakteru pro žáky v rámci výuky předmětů i v mimoškolní činnosti, zařazování pohybových forem do vyučovacích hodin. Tato oblast byla sledována v rámci kontrolní činnosti. 

Pozornost byla věnována estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících - třídy jsou ponechávány  od 1. do 5. ročníku ve stejných místnostech, při objednávkách nábytku a při plánování rozpočtu byly přidělovány prostředky na vybavení tříd.

Škola usilovala o výrazné diferencování hodnocení a klasifikaci chování žáků. Vyučující se sjednotili v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovali kázeňské přestupky ve škole. Případy nevhodného chování žáků na veřejnosti, které škole nepřísluší trestat, rozebírali s žáky a vedli je k pochopení nevhodnosti takového chování. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívali spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče.

 

Pro žáky se snažíme vytvářet psychicky příjemné klima, bez stresů, ve kterém se děti daleko více naučí.

Pro pedagogy pohodová prostředí spočívá v tom, že mohou uplatňovat, zkoušet své projekty, způsoby práce, zažívat úspěchy i neúspěchy, volit nové metody nebo se vrátit k původnímu způsobu. Neznamená to snížení náročnosti na kvalitu jejich práce a plnění povinností.

 

Škola založila svoji propagaci na „tradiční“ podobě školy, kdy se snažíme zachovávat a propagovat kladné tradiční hodnoty – dobrá kázeň žáků, přiměřený obsah učiva, spolupráce s rodiči, otevřenost  veřejnosti,  pravidelné získávání údajů od rodičů, jejich názorů na kvalitu školy, při předávání informací rodičům preferujeme osobní jednání, návštěvy rodičů na škole. Nepodléháme módním vlnám v organizaci výuky a alternativních vyučovacích přístupech.

Přitom se nebráníme změnám a modernizaci

Při kontrolní činnosti se vedení školy zaměřilo na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Zda usiluje o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy.

Další vlastní hodnocení školy bude probíhat v letech 2009 až 2012, v souvislosti novelizace vyhlášky v periodě tří let.

 

 

 

Klenovice na Hané říjen 2009

 [reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.