obrázek

ZŠ Klenovice na Hané


Plán ICT


Rámcový plán rozvoje ICT na rok 2006

 

ZŠ Klenovice na Hané, 798 23, tel. 582 384 131

ICT plán školy popisuje stávající stav a cíle, kterých chce škola v souladu se Standartem ICT (informačních a komunikačních technologií) služeb ve škole v oblasti ICT dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává na období roku 2006. Škola byla v minulých letech zařazena do projektu „INTERNET do škol

Plán je rozdělen do tří kapitol:

 I.   Stávající stav – popisuje současný stav výpočetní techniky, 

      programového využití, prezentačních technologií.

              II.  Jakého Standardu má škola dosáhnout

             III.  Postup k dosažení Standardu předepsaného MŠMT

Hodnocení plánu za rok 2005:

Infrastruktura: Stanice jsou vybaveny operačním systémem WINDOWS XP, který byl přeinstalován ke konci roku 2005 a na začátku roku 2006 z operačního systému WINDOWS 2000 Profesional, stanice v malé učebně pak systémem WINDOWS 95.

SIPVZ: v roce 2005 absolvovalo školení SIPVZ 6 pracovníků. Náklady na školení byly 16 800 Kč. Z finančních prostředků určených na SIPVZ byl zakoupen i studijní materiál v hodnotě 1015,50 a cestovní náklady činily 284,50 Kč.

Programové vybavení: v roce 2005 byl zakoupen výukový software od firmy Silcom v celkové hodnotě 7860 Kč.

Škola má software registrovaný a evaluovaný dle metodiky MŠMT  v množství  49  kusů a celko-vé hodnotě 58 898 Kč.

Na začátku roku 2006 byla navýšena rychlost připojení k internetu ze stávajících 64 kb/s na  512 kb/s.

1)      Současný stav:

a)      Infrastruktura – odborná učebna informatiky je vybavena 9 žákovskými stanic v rámci INDOŠe, dále 1 učitelskou stanicí a 1 serverem. Dodatečně byly k intranetové síti připojeno 5 dalších stanic vybavených procesorem Intel Celeron 433 MHz, vybavených disketovými jednotkami a CD ROM .

V přilehlé malé učebně je 10 stanic PC 486, zapojených v síti typu pear to pear, bez možnosti připojení k internetu. Tyto stanice jsou prakticky pro výuku informatiky nepoužitelné.

Stanice jsou vybaveny operačním systémem WINDOWS XP, který byl přeinstalován ke konci roku 2005 a na začátku roku 2006 z operačního systému WINDOWS 2000 Profesional, stanice v malé učebně pak systémem WINDOWS 95.

1. Celkový počet žáků ve škole:                219                          1. stupeň:                  118

                                                                                                      2. stupeň:             101

b)    SIPVZ

2.  Celkový počet pedagogických pracovníků: 17                        proškoleno v roce 2005:

a) proškolených na úrovni Z                   6                                            

b) proškolených na úrovni P0                  6

c) proškolených na úrovni P1                  1                                             6  

d) proškolených na úrovni S                   2

3. Odborné učebny:

a) Počet počítačových učeben:       1 učebna                14+1 PC             síť + internet

                                            stará učebna             10  PC                    siť pear to pear, bez internetu                    

b) Odborných pracoven:             4                      0 PC                0 zařízení prezent. techniky, bez sítě

c) Běžných tříd:                                    11                     0 PC             0 zařízení prezent. techniky, bez sítě

d) Počet kabinetů:                                5                      0 PC                 bez sítě

e) Vedení školy + sborovna                                             2 PC              síť + internet

f)  Hospodářka školy                                                        1 PC             siť

g)  Vedoucí školní stravovny                                               1 PC              síť + internet         

Celkový stav                                                            29 PC

4. a) Standardní pracovní prostředí žáka:             

                          14 PC –  5x graf. rozl. 800x600  14“monitor, diskový prostor na serveru

                                         6x graf. rozl. 1024x 768, 15“ monitor, diskový prostor na serveru

                        - přístup k disketové mechanice - 5x

                        - přístup k CD ROM - 5x

                        - přístup k tiskárně - 14x

- internet

Programové vybavení: textový editor, tabulkový editor, grafické programy, prezentační programy, tvorba WWW, omezený počet výukových programů, přístup k internetovým encyklopediím.               

Využití:

·        výuka informatiky 

·        výuka ostatních předmětů

·        internet pro žáky

·        školní časopis

  

b) Standardní prostředí pro učitele (přístup v poč. učebně nebo z jednoho PC ve sborovně)

               sborovna:                1xPC – graf. rozl. 1024x768  15“ monitor

                                                         - tiskárna ve sborovně

                                                         - možnost použít sdílenou tiskárnu v učebně informatiky

                                                         - přístup ke všem programům jako žáci

                                                         - přístup k programu Vysvědčení a Evidence žáků školy a

2)    Plán na rok  2006

a)      počítačová učebna

Je plánované přemístění učebny informatiky do jiné místnosti. Stávající učebna totiž nevyhovuje současným požadavkům na pracovní místo pro žáky. V učebně vyměnit 5 stanic za nové

- graf. rozl. 1024x768, 17“monitor, diskový prostor na serveru

- přístup k disketové mechanice

- přístup k USB

- přístup k CD ROM

- přístup k tiskárně

- internet

Učebnu vybavit dataprojektorem.

b)      stará učebna

-         starší typy počítačů umístit do tříd 1. stupně po 2 kusech na třídu.

-          využívat na nich starší a méně náročné výukové programy na procvičování a prohlubování učiva

-          v učebně ponechat server s aktivními síťovými prvky

c)       Zakoupit 1 počítač pro výuku dětí se specifickými poruchami učení ve specializované     

       učebně pro integrované žáky

d)      Rozšířit síť ve škole:

-          vybavit 4 kabinety počítači, tiskárnou, síťovým propojením a přístupem na internet

-          vybavit 4 učebny - přírodopisu, zeměpisu, dějepisu a fyziky počítači v síťovém propojení a přístupem na internet a stanice doplnit dataprojektory

  3)  SIPZV - dodržet standard ICT, dokončit školení P (6 pracovníků)

Vzdělávání

Popis

Přepočet standardu

Počáteční počet

Vyhovuje

Koncový počet

Vyhovuje

Předpokládané výdaje

Absolvent Z

12

15

Ano

17

Ano

 

Absolvent P0

-

6

-

9

-

11 000

Absolvent P1

-

1

-

1

-

Absolvent P komplet

4

2

Ne

6

Ano

-

ICT metodik

-

-

-

-

-

-

ICT správce

-

2

-

2

-

-

Celkem:

11 000

 

Vstupní parametry

 

Základní škola měla  k  1.9.2005   219 žáků  a  17  pedagogických pracovníků.

 

Infrastruktura

 

Popis

Přepočet standardu

Počáteční stav

Vyhovuje

Koncový stav

Vyhovuje

Předpokládané výdaje

Počet PC na škole (kusy)

26

26

Ano

26

Ano

300 000

z toho mladších 5 let (kusy)

15

 

 

15

Ano

26

Ano

300 000

LAN (metry)

-

-

-

1 000 m

-

100 000

Dostupnost přípojných míst v učebnách (místnosti)

4

0

Ne

4

Ano

40 000

Dostupnost přípojných míst v kabinetech (místnosti)

 

10

 

0

Ne

5

Ano

50 000

Operační systém (kusy)

14

26

Ano

9

Ano

20 000

Projekční technika

3

0

Ne

0

Ne

120 000

Celkem:

930 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software a informační zdroje

Popis

Počáteční dostupnost pro žáky

Počáteční dostupnost pro učitele

Koncová dostupnost pro žáky

Koncová dostupnost pro učitele

Změna

Předpokládané výdaje

Kancelářský balík

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

-

Grafické a prezentační aplikace

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

-

Komunikace Internet

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

-

Evidence na škole

Ne

Ano

Ne

Ano

Ne

-

Výuka jazyků

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

-

Výuka přírodních věd

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

-

Výuka společensko-humanitních věd

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

-

Informační zdroje

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

-

Celkem:

 

Operační systém  bude na všech stanicích WINDOWS XP.

Správa školní sítě bude nadále prováděna firmou Autocont On-line na dálku, včetně antivirové ochrany. Na tuto správu je třeba vyčlenit měsíční částku cca 5 000 Kč.

 

Legální výukový software bude zakupován průběžně dle finančních možností školy a to hlavně od firem  Terasoft, Langmaster, Silcom.

Dílčí změny  budou aktuálně doplňovány  dodatky k plánu ICT.

V Klenovicích na Hané dne 31. ledna 2006.

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                               Mgr. Vlastimil Sosík, ředitel ZŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.